Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

ememsy
22:27
ememsy
22:14
ememsy
22:11
The perfect Valentine’s Day.
ememsy
22:11
ememsy
22:09
0134 8d23 385
ememsy
22:09
22:00
ememsy
21:58
Ile nieszczęść dzieje się dlatego, że nie potrafimy czegoś wyrazić słowami, prawda(...)?
— Leopold Tyrmand – Zły
ememsy
21:57

February 07 2018

ememsy
18:06
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
ememsy
18:05
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
ememsy
18:02
7033 8c61 385
ememsy
18:02
ememsy
18:01
Reposted fromwinduru winduru viaoxygenium oxygenium
ememsy
17:59
9422 99fb 385

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viakotfica kotfica
17:54
8098 3e6a 385
17:51
9421 5e79 385
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialadymartini ladymartini
ememsy
17:49
4070 bb71 385
Reposted fromagridoce agridoce viawasteland wasteland
ememsy
17:49
6991 ea22 385
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viairmelin irmelin
ememsy
17:48

Reposted fromcarly carly viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl