Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

ememsy
19:37
3754 6fd8 385
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
ememsy
19:36
3218 ddab 385
Reposted fromwentyl wentyl viafoodforsoul foodforsoul
ememsy
19:34
1398 bde1 385
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapsychoza psychoza
ememsy
19:32
1996 af6e 385
Reposted fromtichga tichga vianieobecnosc nieobecnosc
ememsy
19:32
2952 d477
Reposted fromtichga tichga viagruetze gruetze
ememsy
19:31
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
ememsy
19:30
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
ememsy
19:30
2981 918c 385
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
ememsy
19:29
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
ememsy
19:29
9995 2a79 385
ememsy
19:29
3513 9083 385
Reposted fromxawery xawery viamyszkaminnie myszkaminnie
ememsy
19:29
4015 f306 385
Reposted fromLunarr Lunarr viamyszkaminnie myszkaminnie
ememsy
19:28
0813 bdea 385
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
ememsy
19:18
0812 2220 385
Reposted fromxawery xawery viarudelubie rudelubie
ememsy
19:14
2145 3766 385
Reposted frommuha muha viahimerra himerra

September 04 2019

ememsy
21:25
0510 620c 385
Reposted fromcontigo contigo viascorpix scorpix
ememsy
07:41
3092 1c8c 385
Reposted fromJustVicky JustVicky viadzony dzony
ememsy
07:40
5313 e5f4 385
Reposted fromoll oll viadzony dzony

September 03 2019

ememsy
21:31

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle vialavendova lavendova
ememsy
21:31
2459 9025 385
yes
Reposted from4777727772 4777727772 vialavendova lavendova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl